Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Hội đồng trường

Chủ tịch: PGS TS Nguyễn Mai Hương