Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Các báo cáo về nội dung '3 công khai'

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Thực hiện công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.
Viện Đại học Mở Hà Nội xin đăng tải các nội dung công khai trong năm học 2013-2014, Xin vui lòng tải về file đính kèm dưới đây:
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Biểu tổng hợp-Công khai năm học 2016-2017.xls) Công khai năm học 2016-2017- Biểu tổng hợp[ ]15:04 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Công khai Tài chính năm học 2016-2017 (Biểu 24).xls)Công khai Tài chính năm học 2016-2017 (Biểu 24)[ ]15:01 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Công khai đội ngũ GV năm học 2016-2017 (Biểu 23).xls)Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2016-2017 (Biểu 23)[ ]15:00 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Công khai Cơ sở vật chất năm học 2016-2017 (Biểu 22).xls)Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017 (Biểu 22)[ ]14:59 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016-2017 (Biểu 21).xls)Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016-2017 (Biểu 21)[ ]14:59 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Công khai chất lượng ngành đào tạo năm học 2016-2017 (Biểu 20).doc)Công khai chất lượng ngành đào tạo năm học 2016-2017[ ]11:35 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Chuan dau ra nganh Luat.docx)Chuan dau ra nganh Luat.docx[ ]08:49 20-06-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai cam ket chat luong dao tao nam hoc 2014-2015 (Bieu 20).rar)Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014-2015 (Bieu 20)[ ]14:08 11-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai chat luong dao tao thuc te nam hoc 2014-2015 (Bieu 21).xls)Cong khai chat luong dao tao thuc te nam hoc 2014-2015 (Bieu 21).xls[ ]14:08 11-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai co so vat chat nam hoc 2014-2015 (Bieu 22).xls)Cong khai co so vat chat nam hoc 2014-2015 (Bieu 22).xls[ ]14:07 11-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai doi ngu GV nam hoc 2014-2015 (Bieu 23).xls)Cong khai doi ngu GV nam hoc 2014-2015 (Bieu 23).xls[ ]14:07 11-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai Tai chinh nam hoc 2014-2015 (Bieu 24).xls)Cong khai Tai chinh nam hoc 2014-2015 (Bieu 24).xls[ ]14:07 11-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai nam hoc 2015-2016.rar)Công khai năm học 2015-2016[ ]14:06 11-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Vien DH Mo Ha Noi -  cong khai nam hoc 2014-2015.rar)Công khai năm học 2014-2015[ ]15:00 30-12-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai TC (mau 24).xls)Cong khai TC (mau 24).xls[ ]17:09 10-12-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai doi ngu GV (mau 23).xls)Cong khai doi ngu GV (mau 23).xls[ ]17:09 10-12-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Cong khai CLDT (mau 21).xls)Cong khai CLDT (mau 21).xls[ ]17:09 10-12-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Camket_DBCL_2012.doc)Camket_DBCL_2012.doc[ ]16:33 30-11-2012
DOWNLOAD THIS FILE (Mot so thong tin cong khai cua Vien nam 2012-2013.doc)Mot so thong tin cong khai cua Vien nam 2012-2013.doc[ ]16:33 30-11-2012
DOWNLOAD THIS FILE (mau_the_thu_vien.doc)Mẫu thẻ thư viện[ ]17:34 22-12-2011
DOWNLOAD THIS FILE (Cac khoan thu voi SV-HS.pdf)Các khoản thu đối với SV, HS[ ]15:35 09-04-2010
DOWNLOAD THIS FILE (BC tong hop 3 cong khai HOU.pdf)Báo cáo tổng hợp[ ]17:21 10-03-2010
DOWNLOAD THIS FILE (phu luc 4-5 Cong khai co so vat chat, nhan su.pdf)Báo cáo về nhân sự, cơ sở vật chất[ ]10:24 02-01-2010
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2 - Bao cao dieu tra SVTN.pdf)Báo cáo điều tra Sinh viên tốt nghiệp[ ]10:23 02-01-2010
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1- Chat luong dao tao 2009.pdf)Chất lượng đào tạo[ ]10:23 02-01-2010