Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

ĐẢNG UỶ

  Bí thư
  PGS TS. Nguyễn Mai Hương
  Phó Bí thư
  TS. Trương Tiến Tùng
  Thường Vụ
1.  PGS TS. Nguyễn Mai Hương
2.

TS. Trương Tiến Tùng

3

Ths. Khổng Thị Uyên

 

Đảng ủy viên

1.

TS. Nguyễn Cao Chương

2.

TS. Nguyễn Tiến Hùng

3.

TS. Dương Thăng Long

4.

PGS TS. Trần Hữu Tráng

5.

Ths. Lê Trường Sơn

6.

Ths. Nguyễn Minh Phương