Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

CÁC BAN

thông tin xem trong file Attachments

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ thành lập BTC chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo Viện với học viên, sinh vi)QĐ thành lập BTC chương trình Đối thoại giữa LĐ Viện với HV, SV năm 2017[ ]19:01 31-03-2017
DOWNLOAD THIS FILE (QD cu cb di cong tac di ha giang.doc)Cử đoàn cán bộ đi dự Hội thảo tại Hà Giang[ ]16:14 15-03-2017
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Hoi dong KH & ĐT Viện.doc)Hội đồng Khoa học và Đào tạo[ ]11:11 14-12-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Ban TC HNCBVC 2016.doc)Ban Tổ chức Hội nghị cán bộ CCVC năm 2016[ ]11:08 14-12-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cu CB tham gia khoa tap huan DA Koica.docx)Cử cán bộ, viên chức tham gia Khóa tập huấn triển khai thuộc Dự án Koica[ ]15:18 16-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD Ban don tiep nhap hoc 2016.doc)Ban đón tiếp sinh viên nhập học năm 2016[ ]17:00 13-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QDHDTNTX 2-2016.doc)Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ĐH hệ Từ xa đợt 2 năm 2016[ ]16:54 13-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học viên.doc)Quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học viên[ ]18:05 12-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quy che van thu luu tru va ban hanh van ban.doc)Quy chế văn thư lưu trữ và ban hành văn bản[ ]14:37 07-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyết định thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2016)Quyết định thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2016[ ]21:11 06-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016..doc)Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016.[ ]11:35 05-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (CV gui cac don vi dăng kí nhcau phat trien NNL (1).docx)Công văn số 104/CV-ĐHM ngày 25/7/2016 + mẫu đính kèm[ ]16:09 29-07-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyet dinh Hội đồng xét Thủ Khoa 2016.doc)Hội đồng xét thủ khoa năm 2016[ ]16:21 26-07-2016
DOWNLOAD THIS FILE (DANH SÁCH TIỂU BAN NỘI DUNG PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 – 2016.doc)DANH SÁCH TIỂU BAN NỘI DUNG PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 – 2016[ ]15:35 19-07-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Thong bao ket qua binh xet TĐKT nam hoc 2015 - 2016.xls)Thông báo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016[ ]15:40 08-07-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap hoi dong Thi dua Khen thuong 2015-2016.doc)Hội đồng Thi đua - Khen thưởng[ ]11:39 06-07-2016
DOWNLOAD THIS FILE (DANH SÁCH TIỂU BAN LỄ TÂN VÀ CÁC NHÓM NHIỆM VỤ PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC)DS TIỂU BAN LỄ TÂN VÀ CÁC NHÓM NHIỆM VỤ PV HỘI NGHỊ TK NĂM HỌC 2015-2016[ ]17:14 04-07-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QDHD xét CNTN 2016.doc)Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2016[ ]14:25 20-06-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ thành lập HĐ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ĐH hệ CQ.docx)QĐ thành lập HĐ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ĐH hệ CQ[ ]09:16 15-06-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc kèm theo công văn số 2102 BGDĐT, 13.5.2016- Mau so 4.xls)Phụ lục kèm theo CV 2102/BGDĐT( DSđăng ký tham gia dự thi nâng ngạch GV [ ]14:30 14-06-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong van so 2102 BGDĐT - 13.5.2016.doc)CV 2102/BGDĐT thăng hạng chức danh nghề nghiệp[ ]14:27 14-06-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Bien ban hop ke khai tai san - Cac don vi.doc)Biên bản họp kê khai tài sản [ ]15:18 03-06-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyet dinh BTC Đối thoại 2016 (1).doc)Ban Tổ chức Đối thoại với sinh viên 2016[ ]08:19 23-05-2016
DOWNLOAD THIS FILE (To cong tac kiem tra tai chinh ke toan nam 2015.doc)Tổ công tác kiểm tra tài chính kế toán năm 2015[ ]15:57 11-05-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ BTC tuần CDSV cuối khóa 2016.doc)Ban Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2016[ ]16:21 04-05-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Ly lich 2C.doc)Mẫu Lý lịch 2C[ ]17:09 07-04-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Thông báo học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ CN Thông tin.pdf)Thông báo học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ ngành CN Thông tin.[ ]10:29 07-04-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau doi the Dang vien.xls)Mẫu đề nghị đổi Thẻ Đảng viên[ ]14:10 24-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyet dinh BTC Đối thoại 2016.doc)Ban Tổ chức chương trình đối thoại với sinh viên năm 2016[ ]14:36 22-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QDHDTHI CKCMLLCT 2016.doc)Hội đồng thi cuối khóa các môn Lý luận chính trị[ ]09:12 14-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD Chuan dau ra Ngoai ngu 2016.doc)Hội đồng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ [ ]08:58 14-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau BB kiem ke Tai san 2016 theo tt15.xls)Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản năm 2016[ ]11:24 10-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau du tru mua sam sua chua 2016.xls)Mẫu Dự trù mua sắm, sửa chữa 2016[ ]11:22 10-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Thông tư sô 08.2013 (2).doc)Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về KKTS, TNCN[ ]15:04 07-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Hướng dẫn Mẫu kê khai (7).doc)Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cá nhân[ ]15:03 07-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau ke khai tai san, thu nhap năm 2015.doc)mẪU kÊ KHAI tÀI SẢN, THU NHẬP[ ]15:03 07-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyết định phê duyệt danh sách KKTSTN.docx)Quyết định phê duyệt Danh sách cán bộ, viên chức có nghĩa vụ Kê khai TSTN cá nha[ ]15:01 07-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Kế hoạch Kê khai TSTN 2015.docx)Kế hoạch Thực hiện kê khai, công khai việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm[ ]14:57 07-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Ket qua nang luong 2015.xls)Kết quả xét nâng lương năm 2015[ ]10:44 05-01-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Ban sua doi Quy che chi tieu noi bo 2016.docx)Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ[ ]11:24 20-11-2015
DOWNLOAD THIS FILE (DS trich ngang Hoi dong truong.doc)Hội đồng trường[ ]11:07 24-08-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Kiem ke TSCĐ2015.xls)Mẫu kiểm kê tài sản cố định năm 2015[ ]16:53 23-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Mẫu 2C sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (1).doc)Mẫu Lý lịch 2C[ ]15:01 15-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ban QL du an dau tu Koica.doc)Ban Quản lý dự án Koica[ ]17:05 13-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Thanh lap Hoi dong ky luat.docx)Hội đồng kỷ luật viên chức[ ]11:21 13-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ban soan thao Quy dinh dao tao trinh do Tien si.doc)Ban soạn thảo Qui định đào tạo trình độ Tiến sĩ[ ]10:53 09-06-2015
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Ban dam bao CL.doc)Ban Đảm bảo chất lượng[ ]17:05 05-06-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ban XD de an mo nganh Tien si Ngon ngu Anh.docx)Ban Xây dựng Đề án mở ngành Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh[ ]14:39 20-05-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ban XD de an mo nganh Thac si Ke toan.docx)Ban Xây dựng Đề án mở ngành Thạc sĩ Kế toán[ ]08:28 18-05-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ban Soan thao doi ten Vien DH Mo HN.docx)Ban Soạn thảo Đề án đổi tên Viện ĐH Mở HN[ ]14:16 05-05-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Mau phu luc CBKG va GV thinh giang bao cao tai chinh.xls)Mẫu Danh sách trích ngang CB khoán gọn và GV thỉnh giảng[ ]09:07 27-02-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ban chỉ đạo Tin học hóa (9-2014).doc)Ban chỉ đạo Tin học hóa (9-2014).doc[ ]08:16 20-08-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Thư ký, CB chuyên trách và QT Web Ban Tin học hóa (9-2014).doc)Thư ký, CB chuyên trách và QT Web Ban Tin học hóa (9-2014).doc[ ]08:15 20-08-2014
DOWNLOAD THIS FILE (To cong tac Dam bao chat luong nam 2014.doc)Tổ công tác ĐBCL [ ]14:32 17-06-2014
DOWNLOAD THIS FILE (To cong tac vien thuoc Ban DBCL nam 2014.doc)Tổ cộng tác viên ĐBCL [ ]14:32 17-06-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Ban chuyen trach ve tu tuong SV.doc)Ban chuyên trách về công tác tư tưởng sinh viên[ ]09:39 29-05-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Quy dinh nang luong truoc han do lap thanh tich xuat sac.doc)Quy định nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc[ ]10:51 05-12-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Thong bao xep luong theo hoc ham - hoc vi.doc)Thông báo xếp lương theo học hàm, học vị[ ]10:48 05-12-2013
DOWNLOAD THIS FILE (QD ban hanh Quy dinh Tuyen dung VC.doc)Quy định Tuyển dụng viên chức[ ]08:44 05-11-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Du thao Quy dinh xep loai lao dong.doc)Dự thảo Quy định xếp loại lao động[ ]09:58 04-11-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Ban XD de an XH hoc va hoc tap suot doi qua dttx.doc)Ban Xây dựng đề án XH học và học tập suốt đời thông qua ĐT từ xa[ ]10:04 01-10-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Hoi dong Bien tap Tap chi Khoa hoc.doc)Hội đồng Biên tập thuộc Tạp chí Khoa học[ ]16:51 23-09-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Ban sửa đổi Quy định đào tạo đại học theo hệ thống theo tín chỉ.doc)Ban sửa đổi Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ[ ]17:07 02-08-2013
DOWNLOAD THIS FILE (QD Ban dieu phoi thuc hien HD du an Giao duc vi su phat trien ben vung.doc)Ban điều phối thực hiện HĐ dự án giáo dục vì sự phát triển bền vững[ ]16:29 30-07-2013
DOWNLOAD THIS FILE (QD bo sung  Quy dinh ve Quan ly hoat dong KH va CN.doc)Bổ sung Quy định về Quản lý hoạt động KH và CN[ ]16:20 30-07-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Hoi dong Khoa - Khoa SDH.doc)Hội đồng Khoa - Khoa ĐT Sau Đại học[ ]15:43 30-01-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Ban soan thao Quy che to chuc hoat dong cua Vien.doc)Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức, hoạt động của Viện[ ]10:24 15-01-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Danh gia phan loai CBCC, quy hoach CB 2010 - 2015.doc)Đánh giá phân loại CBCC, quy hoạch CB 2010-2015[ ]08:26 02-07-2012
DOWNLOAD THIS FILE (Quy tac ung xu trong nha truong.doc)Quy tắc ứng xử trong Nhà trường[ ]11:21 17-04-2012
DOWNLOAD THIS FILE (Quy che dan chu.doc)Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện ĐH Mở Hà Nội[ ]14:51 13-04-2012
DOWNLOAD THIS FILE (QD Ban STDA Dao tao tx theo E-Leaning.doc)Ban Soạn thảo ĐA ĐT Từ xa theo phương thức E-Leaning[ ]13:34 09-03-2012
DOWNLOAD THIS FILE (QD Hoi dong tu van Vien.doc)Hội đồng Tư vấn Viện[ ]08:10 07-03-2012
DOWNLOAD THIS FILE (Quy che quan ly va hoat dong cua He thong CNTT.doc)Quy chế quản lý và hoạt động của Hệ thống CNTT1[ ]15:25 05-01-2012
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Ban phap che.doc)Ban Pháp chế[ ]16:23 04-01-2012