Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Đảm bảo chất lương

Các văn bản liên quan đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (phu luc chia nhom Edited.xls)Bảng phân công nhiệm vụ[Bảng phân công nhiệm vụ các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá]09:32 28-07-2017
DOWNLOAD THIS FILE (KH tự đánh giá.doc)KH tự đánh giá chất lượng cơ sở GD[KH số 23/KH-ĐHM ngày 24/01/2017]09:27 28-07-2017
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ thành lập HĐ DGCS GD.doc)QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở GD và ban thư ký của HĐ[QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở GD và ban thư ký của HĐ]16:10 16-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Kế hoạch Thu thập thống kê minh chứng năm học 2016-2017.doc)Kế hoạch thu thập minh chứng năm học 2016-2017[Kế hoạch số 132/KH-ĐHM-ĐBCL ngày 26/8/2016 thu thập minh chứng năm học 2016-2017]15:07 12-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Hoi dong TDG CTDT  va Ban thu ky nganh QT DLKS nam 2016_KT&DBCL.doc)Quyết định HĐ-Thư ký (QTDLKS)[Quyết định thành lập hội đồng và ban thư ký hội đồng tự đánh giá CTĐT Quản trị Du lịch-Khách sạn]08:41 17-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Hoi dong TDG CTDT  va Ban thu ky nganh HD Du lich nam 2016_KT&DBCL.)Quyết định HĐ-Thư ký (HDDL)[Quyết định thành lập hội đồng và ban thư ký hội đồng tự đánh giá CTĐT Hướng dẫn Du lịch]08:40 17-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD thanh lap Hoi dong TDG CTDT  va Ban thu ky nganh CNTT nam 2016_KT&DBCL.doc)Quyết định HĐ-Thư ký (CNTT)[Quyết định thành lập hội đồng và ban thư ký hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành CNTT]08:37 17-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (KH tu danh gia CTDT nganh CNTT-Huong dan DL-QT DLKS nam 2016_KT&DBCL.doc)KH tu danh gia CTDT nganh CNTT-Huong dan DL-QT DLKS nam 2016_KT&DBCL.doc[Kế hoạch tự đánh giá CTĐT các ngành CNTT, Hướng dẫn DL, Quản trị Du lịch Khách sạn]08:35 17-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (VB pháp quy ĐG chất lượng trường.rar)VB pháp quy ĐG chất lượng trường.rar[Các văn bản pháp quy và hướng dẫn tự đánh giá chất lượng trường]08:27 17-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (VB pháp quy ĐG chất lượng CTĐT.rar)VB pháp quy ĐG chất lượng CTĐT.rar[Các văn bản pháp quy và hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuấn AUN]08:26 17-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quy dinh ve hoat dong DBCL cua VDHMHN (2016.04.05).doc)Quy định về hoạt động ĐBCL của VĐHMHN (2016.04.05)[ ]16:04 18-05-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quyet dinh thanh lap To cong tac vien DBCL (2016.03.01).doc)Quyết định thành lập Tổ cộng tác viên ĐBCL (2016.03.01)[ ]16:01 18-05-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong van thuc hien DBCL nam hoc 2014-2015.rar)Công văn thực hiện ĐBCL năm học 2014-2015[ ]11:45 22-05-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Van-ban-DBCL-22-9-0214.rar)Văn bản Đảm bảo chất lượng( Báo cáo, công văn, kế hoạch) ngày 19 - 9 -2014[ ]14:45 22-09-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach Thu thap thong ke minh chung nam 2014.doc)Kế hoạch Thu thập thống kê minh chứng năm 2014[ ]16:54 25-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Phu Luc 1- Danh muc minh chung DBCL nam 2014.doc)Mẫu Phụ Lục 1- Danh mục minh chứng ĐBCL năm 2014[ ]16:49 24-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Phu luc 2-Bang bieu thong ke DBCL nam 2014.doc)Mẫu Phụ lục 2-Bảng biểu thống kê ĐBCL năm 2014[ ]16:48 24-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Phu luc 3-Cac don vi thuc hien DBCL nam 2014.xls)Mẫu Phụ lục 3-Các đơn vị thực hiện ĐBCL năm 2014[ ]16:48 24-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ Quy định hoạt động Tổ cộng tác ciên BAN ĐBCL.doc)QĐ Quy định hoạt động Tổ cộng tác ciên BAN ĐBCL.doc[ ]15:01 22-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ thành lập Tổ cộng tác viên thuộc Ban ĐBCL 2014.doc)QĐ thành lập Tổ cộng tác viên thuộc Ban ĐBCL 2014.doc[ ]15:01 22-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach lay y  kien nguoi hoc ve HDGD giang vien.rar)Ke hoach lay y kien nguoi hoc ve HDGD giang vien.rar[ ]09:34 07-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Kế hoạch công tác ĐBCL 2014-2.doc)Kế hoạch công tác ĐBCL 2014-2.doc[ ]09:34 07-04-2014
DOWNLOAD THIS FILE (CONG VAN BO SUNG MINH CHUNG.doc)CONG VAN BO SUNG MINH CHUNG.doc[ ]11:15 22-11-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Quyet dinh thanh lap to cong tac DBCL nam 2013.doc)Quyết định thành lập tổ công tác ĐBCL năm 2013[ ]15:33 13-08-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach thu thap thong ke minh chung va phan tich danh gia so bo cac tieu chi D)KH thu thập thống kê minh chứng và phân tích ĐG sơ bộ các tiêu chí ĐBCL năm 2013[ ]15:32 13-08-2013
DOWNLOAD THIS FILE (MAU BAO CAO THONG KE VE HIEU QUA DBCL.doc)MAU BAO CAO THONG KE VE HIEU QUA DBCL.doc[ ]11:17 06-06-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Chitiet_Phan cong nhiem vu DBCL_2013.rar)Chi tiết phân công nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng năm 2013 của các đơn vị[FIle nén dạng RAR.]14:37 23-05-2013
DOWNLOAD THIS FILE (CONG VAN VE TU DANH GIA DBCL.doc)Công văn về tự đánh giá Đảm bảo chất lượng[ ]14:33 23-05-2013
DOWNLOAD THIS FILE (PHAN CONG NHIEM VU DBCL NAM 2013 (9-5-2013).xls)PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2013[ ]11:38 09-05-2013
DOWNLOAD THIS FILE (CAC DON VI, TO CHUC THUOC VIEN DAI HOC MO HA NOI THUC HIEN CONG TAC DBCL  (9-5-2)CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐBCL[ ]11:37 09-05-2013
DOWNLOAD THIS FILE (Kế hoạch Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm 2013.doc)Kế hoạch Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm 2013.doc[ ]09:18 11-04-2013
DOWNLOAD THIS FILE (QUY DINH HOAT DONG CUA BAN DBCL.doc)QUY ĐỊNH Về hoạt động đảm bảo chất lượng của Viện Đại học Mở Hà Nội[ ]17:45 04-04-2013
DOWNLOAD THIS FILE (QD QUY DINH HOAT DONG BAN DBCL.doc)QĐ Ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Viện ĐH Mở Hà Nội[ ]17:45 04-04-2013
DOWNLOAD THIS FILE (HUONG DAN DBCL.doc)HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI[ ]17:44 04-04-2013