Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Văn bản đào tạo

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

Tải tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (don-xin-chuyen-truong-dai-hoc.doc)ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG[ ]14:22 01-08-2017
DOWNLOAD THIS FILE (ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI.doc)ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI.doc[ ]08:41 05-07-2017
 

Điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thong ke cac CTDT can cap nhat.doc)Thong ke cac CTDT can cap nhat.doc[ ]16:57 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Quy trình cap nhat CTDT.doc)Quy trình cap nhat CTDT.doc[ ]16:57 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 10 Giay de nghi.doc)Mau 10 Giay de nghi.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 09 CTDT bo sung.doc)Mau 09 CTDT bo sung.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 08 De cuong chi tiet bo sung.doc)Mau 08 De cuong chi tiet bo sung.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 07 Bao cao tong hop.doc)Mau 07 Bao cao tong hop.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 06 BC chi tiet noi dung sua doi.doc)Mau 06 BC chi tiet noi dung sua doi.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 05 Bao cao danh gia.doc)Mau 05 Bao cao danh gia.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 04 BC ket qua minh chung.doc)Mau 04 BC ket qua minh chung.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 03 Du tru kinh phi.doc)Mau 03 Du tru kinh phi.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 02 Giay de nghi TL To cong tac.doc)Mau 02 Giay de nghi TL To cong tac.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 01 Ke hoach cap Khoa.doc)Mau 01 Ke hoach cap Khoa.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (KH sua doi cap nhat CTDT.doc)KH sua doi cap nhat CTDT.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach cap truong.xls)Ke hoach cap truong.xls[ ]16:54 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Cong van.doc)Cong van.doc[ ]16:54 27-02-2017
 

Lịch thi và các biên bản Chuẩn ĐRNLNN năm 2017

Xem tại File điính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach Chuan dau ra 2017.doc)Ke hoach Chuan dau ra 2017.doc[ ]16:27 20-01-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Tai lieu Ban Coi thi CDR.doc)Tai lieu Ban Coi thi CDR.doc[ ]15:22 10-11-2016
DOWNLOAD THIS FILE (BIÊN BẢN CDR.xls)BIÊN BẢN CDR.xls[ ]15:21 10-11-2016
 

Quy trình nhập học đại học hệ chính quy

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Quy trinh nhap hoc.pdf)Quy trinh nhap hoc.pdf[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Quy trinh nhap hoc-1.doc)Quy trinh nhap hoc-1.doc[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (QD Ban don tiep nhap hoc.doc)QD Ban don tiep nhap hoc.doc[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau TB KH dau nam.doc)Mau TB KH dau nam.doc[ ]11:29 15-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Lịch nhập học 2016.xls)Lịch nhập học 2016.xls[ ]11:28 15-09-2016
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL